Code of conduct

Iedereen bij Roger werkt binnen de kaders van de wet en de relevante professionele standaarden en gedragsregels, alsmede overeenkomstig de door het kantoor opgestelde regelingen en procedures. Daarnaast geldt een door Roger opgestelde gedragscode, zoals hieronder beschreven.

Deze gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarden en geeft richting aan ons doen en laten. Zij verwoordt de belangrijkste principes die de basis vormen voor onze omgang met anderen, zowel binnen kantoor als daarbuiten Download de code of conduct.

Integriteit in de uitoefening van de dienstverlening

Integriteit in de uitoefening van de dienstverlening omvat vier hoofdelementen, te weten:

 • betamelijkheid
 • zorgvuldigheid
 • financiële correctheid
 • aandacht voor collegiale verhoudingen

Betamelijkheid
De consultant van Roger;

 • laat zich leiden door de eisen van betamelijkheid, zodat het vertrouwen in het kantoor en in zijn beroepsgroep niet wordt geschaad
 • houdt zich aan de wet en aan het maatschappelijk fatsoen
 • voert zijn opdracht te goeder trouw uit
 • zorgt dat er geen vermenging van belangen optreedt en mag geen tegenstrijdige belangen behartigen.

Zorgvuldigheid
De consultant van Roger legt de vereiste zorgvuldigheid aan de dag. Dit houdt in dat hij ermee rekening houdt:

 • dat betrokkenen bij een adviesproject rechten en belangen kunnen hebben
 • dat hij bij zijn adviezen alle relevante aspecten die een redelijk bekwaam consultant niet buiten beschouwing behoort te laten ook verdisconteerd
 • dat elke conclusie op deugdelijke wijze aannemelijk is gemaakt
 • dat hij zich bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie

De consultant van Roger zal zorgvuldig omgaan met de hem in de adviesrelatie verstrekte gegevens en kennis en is discreet ten opzichte van zijn opdrachtgever en diens organisatie

 • Zorgvuldigheid jegens de opdrachtgever vereist dat hij bij of door het verzamelen van relevante informatie bij derden geen schade voor de opdrachtgever of diens organisatie veroorzaakt. Dat kan ook beperkingen stellen aan de kring van informanten. Indien daardoor een professioneel verantwoord advies niet goed mogelijk is en alternatieven niet voorhanden zijn, moet de opdracht worden neergelegd.
 • De consultant van Roger voorkomt dat er tussen partijen misverstanden kunnen ontstaan over de inhoud van de opdracht. De opdrachtgever en de consultant moeten weten wat zij wel en niet van elkaar mogen verwachten.

Financiële correctheid

 • De consultant van Roger gaat zorgvuldig en integer om met financiële aangelegenheden.
 • Over (de vaststelling van) het honorarium moet wederzijds tussen opdrachtgever en consultant helderheid bestaan.

Collegiale verstandhouding

 • De consultant van Roger streeft naar een constructieve collegiale verstandhouding in het belang van de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Bij conflicterende belangen gaat het belang van de cliënt vóór dat van de collegiale verstandhouding.

Melding- en klachtenprocedure

 • Een consultant die direct of indirect in aanraking komt met een (mogelijke) situatie van belangenverstrengeling dan wel een situatie die anderszins strijdigheid met deze gedragscode zal of kan opleveren, is verplicht dit terstond te melden bij de directie van Roger.
 • Roger stelt het contactformulier op de website beschikbaar voor alle externe partijen die een werkwijze constateren die afwijkt van de voorgaande gedragscode. Binnen 2 werkdagen wordt vervolgens contact opgenomen met de betreffende externe partij om de constatering te bespreken en eventuele tegenmaatregelen te treffen.