Procuremanagement

Jeugdzorg in Utrecht

Aanvullende zorg voor Utrechtse jeugd


Door Jeroen Veenendaal

Partner / Consultant

Roger heeft een overeenkomst bewerkstelligd tussen twee buurtgerichte zorgaanbieders in Utrecht. De zorgaanbieders zijn met een taakgerichte bekostiging verantwoordelijk voor alle aanvullende vragen omtrent jeugdzorg in Utrecht. Door de dienstverlening te combineren, heeft Utrecht nu één toegewijde jeugdzorgaanbieder.

Overtuigen

Roger consultant Jeroen Veenendaal heeft de gemeente Utrecht begeleidt bij de baanbrekende Europese aanbesteding voor aanvullende zorg voor de gemeente Utrecht. Deze dialooggerichte aanbesteding gaf maximale invulling aan de inkoopstrategie van de gemeente Utrecht om tot een integrale wijkgerichte contractering van aanvullende jeugdzorg te komen. De gemeente Utrecht en haar inwoners hebben voor twee geografische gebieden binnen de stad nu één dedicated jeugdzorgaanbieder.

Garanties

Door onze ervaring met innovatieve en dialooggerichte aanbestedingen enerzijds, en onze ervaring aan de inschrijfkant anderzijds, zijn we in staat geweest een passende vorm te geven aan de aanbesteding. De aanbesteding heeft maximale ruimte geboden aan de zorginhoud en de behoefte van de zorgaanbieders, haar cliënten en de gemeente.

Extra’s

Door het toepassen van de dialooggerichte aanbesteding in de jeugdzorg, is het gelukt om de ingewikkelde struikelblokken in de samenwerking tussen aanbieders en gemeenten gedurende de aanbesteding op te lossen. Daarnaast heeft Roger tijdens de dialoogfase directe cliëntparticipatie kunnen bewerkstelligen.

Reflectie door Jeroen Veenendaal

“Deze innovatieve aanbestedingsaanpak heeft bijgedragen aan het creëren van een nieuw perspectief binnen het aanbesteden van het sociaal domein. Het is zowel inhoudelijk als procedureel de nieuwe maatstaf geworden binnen het inkopen in het sociaal domein.”