Delen op

Roger

Privacyverklaring AVO 2023

Inleiding

Deze verklaring is bedoeld voor respondenten van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023 uitgevoerd door Roger. Roger wil zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving, die Roger in acht neemt, is Roger daar ook verantwoordelijk voor. In deze privacyverklaring word je geïnformeerd over hoe Roger gegevens van je verwerkt en over de rechten die je hebt. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de Privacyverklaring Roger.

Doel en grondslag verwerking

Roger verwerkt je persoonsgegevens in het kader van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023. Dit onderzoek maakt gebruik van een enquête, welke inzicht geeft in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van bid-tender– of inkoopprofessionals. De informatie verkregen uit de enquête wordt gebruikt om bid-tender– of inkoopprofessionals hun eigen marktwaarde in te laten zien. Verder kunnen de gegevens ook door werkgevers worden gebruikt als betrouwbare input bij het creëren en inschalen van nieuwe vacatures. Tot slot worden de gegevens gebruikt om trends en ontwikkelingen weer te geven. Dit gebeurt door de gegevens te vergelijken met de rapportages uit de eerdere arbeidsvoorwaardenonderzoeken 20152017, 2019 en 2021 alsmede ook toekomstige arbeidsvoorwaardenonderzoeken te vergelijken met het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023.  

Door het beantwoorden van bepaalde vragen van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023 verstrek je persoonlijke gegevens. Naast dat je te allen tijde vrij bent om deel te nemen aan het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023, wordt aanvullend expliciet je toestemming gevraagd voor het verwerken van de verstrekte gegevens. 

Verwerkte persoonsgegevens en technische hulpmiddelen

In het kader van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023 verwerkt Roger de volgende persoonsgegevens:   

  • Contactgegevens: Je e-mailadres wordt gebruikt om je uit te nodigen voor de enquête. Voor de enquête wordt gebruik gemaakt van software van een externe firma (SurveyMonkey). De uitnodigingen worden met behulp van SurveyMonkey per e-mail verstuurt. Let opSurveyMonkey hanteert haar eigen privacybeleid (SurveyMonkey privacybeleid). Aan het eind van de enquête krijg je de mogelijkheid om je e- mailadres in te vullen, als je de resultaten persoonlijk wil ontvangen en als je ermee instemt dat Roger in de toekomst contact met je kan opnemen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenonderzoek. Het invullen van een e-mailadres is niet verplicht en de e-mailadressen worden niet doorgegeven aan derden. 
  • Geslacht: Je geslacht (man/vrouw/overig) wordt verwerkt om enquêteresultaten te groeperen en zo verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen deze twee groepen weer te geven. 
  • Leeftijd: Je leeftijd wordt verwerkt om te analyseren wat de invloed van leeftijd is op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
  • Woonachtige provincie: Je woonachtige provincie wordt verwerkt om te analyseren of dit van invloed is op de arbeidsvoorwaarden.  
  • Opleidingsachtergrond: Je opleidingsachtergrond wordt verwerkt om te analyseren wat de invloed van opleiding is op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
  • Enquête antwoorden: De enquête-antwoorden die je geeft, geven inzicht in je primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en worden door Roger gebruikt om een rapportage te maken over het gemiddelde arbeidsvoorwaardenpakket van bid-tender– en inkoopprofessionals. In de rapportage wordt niet ingegaan op individuele antwoorden. Je bepaalt zelf of je meedoet aan het arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023 en welke antwoorden je geeft. 

Ontvangers van je persoonsgegevens

Binnen Roger worden je persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de persoon voor wie dat noodzakelijk is in het kader van het uitzetten en houden van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023.

Bewaartermijnen

Artikel 5.1.e van de EU-AVG stelt dat persoonlijke gegevens niet langer bewaard mogen worden dan nodig. Roger bewaart je enquêteantwoorden daarom niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023 en de daaraan verbonden verwerkingen. Dit is een maximale bewaartermijn van 3 jaar na afloop van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek 2023 

Na afloop van de bewaartermijnen worden de antwoorden verwijderd van de systemen van Roger. Mochten de bewaartermijnen wijzigen, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.

Jouw rechten

Op grond van de privacywetgeving heb je diverse rechten. Je hebt het recht: 

  • Je eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen;  
  • Je eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daar onjuistheden staan; 
  • Je eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken;  
  • Je eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.  

Je kunt bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: 

Roger
T.a.v. Floris van der Heijden 
Bisonspoor 3002 – C501
3605 LT Maarssen
tel. 013-5444312 
floris@weareroger.com  

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Verandering privacy verklaring

Deze privacyverklaring is ingegaan per 20 maart 2023. Roger behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal Roger je daarvan op de hoogte brengen.