Delen op

Procuremanagement

Inkoop Jeugdhulp en Wmo

Hulp bij inkoop Jeugdhulp en Wmo


Door Robin Verheijden

Consultant

De regio Hart van Brabant is gestart met de implementatie van de resultaten van de dialooggerichte aanbestedingen Jeugdhulp en Wmo. We deelden deze gunning al in onze post van halverwege november. Nu we het traject hebben afgerond, kunnen we reflecteren op een unieke inkoopervaring. Wat maakte deze inkoop uniek en uitdagend?

Inrichting aanbestedingen

We kiezen ervoor om in deze casus te focussen op de inrichting van de twee aanbestedingen. De gemaakte inrichtingskeuzes zijn opzichzelfstaand niet uniek, maar de variatie binnen de aanbestedingen in onze optiek wel. Daarom delen we de ruime mogelijkheden graag met de lezer.

De twee opdrachten, waarvoor de aanbestedingen in de markt zijn gezet, kennen samen een enorme omvang. De aanbesteding jeugdhulp omvat verschillende vormen van ondersteuning aan jeugdigen voor de elf gemeenten in de regio Hart van Brabant. De ingekochte jeugdhulp is onderverdeeld in vijf segmenten.

 1. Hoog specialistische jeugdhulp
 2. Wonen
 3. Dagbegeleiding en respijtzorg
 4. Enkelvoudige specialistische jeugdhulp (vier gebieden)
 5. Crisishulp
 6. De ingekochte Wmo omvat alle begeleiding en voorzieningen beschermd wonen voor inwoners in de regio, verdeeld over twee inkoopsporen:

  1. Wmo begeleiding (vier gebieden)
  2. Wmo beschermd wonen
  3. Aan de start van de inkoop hebben we steeds, per segment (jeugdhulp) en inkoopspoor (Wmo), op basis van maatwerk inrichtingskeuzes gemaakt die passend zijn bij het type ondersteuning en de bijbehorende doelstellingen. Hierna zetten we deze voor zowel de Jeugdhulp als de Wmo uiteen.

Jeugdhulp

Voor de hoog specialistische zorg (segment 1) hebben we ervoor gekozen om maximaal één contractpartner te contracteren. Dit vanwege de complexe doelgroep die in veel gevallen een gezamenlijke aanpak over de sectoren heen vraagt. Bovendien is deze keuze helpend om een gezamenlijke budgetverantwoordelijkheid te realiseren. Dezelfde inrichtingskeuze is van toepassing op de crisishulp (segment 5). Deze segmenten worden ook taakgericht gefinancierd, om de contractpartner meer handelingsruimte te geven. De contractpartner heeft zelf de vrijheid en verantwoordelijkheid om de juiste ondersteuning in te zetten.

In het segment wonen (segment 2) is er juist voor gekozen om aan de voorkant geen maximum aantal contractpartners vast te stellen. Alle aanbieders die aan de eisen voldeden, kwamen in aanmerking voor een (raam)overeenkomst zonder afnamegarantie. Dit in verband met het bestaande of dreigende tekort aan (sommige) woonvoorzieningen en de inzet op de uitbreiding hiervan.

De dagbegeleiding en respijtzorg (segment 3) is ingekocht bij maximaal vijftien contractpartners voor de hele regio. Rekening houdend met de omvang van en de behoefte in de ondersteuningsvragen, werd dit maximum aantal passend geacht om zo de ontwikkelopgaven te realiseren.

Voor de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (segment 4) was er een maximaal aantal contractpartners van toepassing, per gebied. In totaal gold er een maximum voor de regio van 100 contractpartners, verdeeld over vier gebieden. Om een dekkend aanbod te creëren dat aansluit bij de jeugdhulpbehoefte, dienen de contractpartners bovendien verspreid te zijn over de verschillende vormen van enkelvoudige specialistische jeugdhulp en de vier gebieden.

Segment 2, 3 en 4 worden gefinancierd via een inspanningsgerichte bekostiging. In segment 3 was hiervoor een belangrijke motivatie dat er zo een beeld kan worden verkregen van hoe vaak een type ondersteuning wordt ingezet en tegen welke kosten. Bovendien kan er zo goed met aanbieders op inhoud gestuurd worden, op verbeteringen in de looptijd van jeugdhulptrajecten en op het daadwerkelijk behalen van concrete resultaten. In segment 4 is de relatief eenvoudige inspanningsgerichte bekostigingssystematiek een belangrijke stap om de overgang naar taakgerichte financiering beter te kunnen maken in de toekomst.

Wmo

In de Wmo hadden we voor beide inkoopsporen het doel om maximaal één contractpartner te contracteren. Omdat Wmo begeleiding in vier gebieden is onderverdeeld, gold hier een maximum van één contractpartner per gebied. Op deze manier kon volgens de regio het beste strategisch partnerschap en de transformatie worden gerealiseerd. Inclusief de borging van “couleur locale”. Om de nodige flexibiliteit te realiseren voor het inzetten van de juiste ondersteuning, zijn beide inkoopsporen taakgericht gefinancierd.

Drie fasen in de aanbesteding

Zowel de jeugdhulp als de Wmo aanbesteding bestond uit drie fasen:

 • Eén fase waarin geschikte dialoogpartners werden geselecteerd;
 • Eén fase waarin met elkaar dialoog werd gevoerd, om onderdelen van de opdracht verder in te vullen en randvoorwaarden te bepalen;
 • Eén gunningsfase, waarin de contractpartners (definitief) werden gegund voor de uitvoering van de opdracht.
 • Wel zijn hierin weer verschillende inrichtingskeuzes gemaakt. Voor de jeugdhulp hebben we ervoor gekozen om alle geschikte aanmelders toe te laten tot de dialooggesprekken. Dit hebben we gedaan om zo een goed beeld te krijgen van ieders perspectief op de inhoudelijke, financiële en contractuele afspraken, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. In sommige segmenten voerden we de dialoog daardoor met één dialoogpartner, in andere segmenten met meer dan 40 dialoogpartners. Bij de Wmo hebben we het maximale aantal dialoogpartners beperkt tot de beoogde contractpartner (één). Dit had het voordeel voor aanbieders dat er niet meerdere gegadigden hoefden te investeren in de dialoog met de regio, met het risico om later alsnog af te vallen.

Wat maakte deze inkoop uitdagend?

 • Iedere inrichtingskeuze kent voor- en nadelen. Er is geen goed of fout. Het is daarom extra belangrijk om goed te doorgronden welke keuzes passend zijn per type ondersteuning en bijbehorende doelstellingen;
 • Belangen kunnen verschillen. De regionale inkoopdoelstellingen voor de jeugdhulp en Wmo moesten we laten aansluiten op de soms verschillende behoeften van de individuele gemeenten;
 • De race tegen de klok. Omdat de huidige contracten aflopen, moest de inkoop tijdig en conform planning worden afgerond. Dat vraagt om snelle en creatieve oplossingen bij onvoorziene hobbels.

Hulp nodig?

Op ieder potje past een dekseltje. Ook op het gebied van ondersteuning en inrichtingskeuzes. Sta jij voor een complexe contracteringsopgave en kun je hier hulp bij gebruiken? Roger staat voor je klaar? Neem contact met ons op via onderstaand formulier!