Delen op

Blog

Concurreren tegen bodemprijzen: 3 lessen voor tweede geplaatste inschrijvers

Laagste prijs in aanbesteding


Door Anouk Haver

Consultant

Het gevoel van teleurstelling is groot wanneer je als tweede eindigt in een aanbesteding, vooral als je het idee hebt dat de abnormaal lage prijzen van de winnende inschrijver de beslissende rol hebben gespeeld.

Als tweede geplaatste inschrijver vraag je je waarschijnlijk af of het zin heeft en wat je in zo’n situatie kunt doen. We hebben de jurisprudentie van de afgelopen drie jaar over abnormaal lage inschrijvingen geanalyseerd en hieruit drie lessen gehaald.

1. Lees zorgvuldig de aanbestedingsleidraad

Er bestaat geen aanbestedingsrechtelijke norm die inschrijvers verbiedt om onder de kostprijs in te schrijven. Let daarom goed wat de aanbestedende dienst in de leidraad heeft opgenomen. In sommige gevallen staat alleen dat inschrijven met 0-prijzen of negatieve prijzen in alle gevallen leidt tot uitsluiting. Daarmee is het niet verboden om prijzen onder de kostprijs aan te bieden.

De situatie verandert wanneer de leidraad stelt dat de ontleding van de genoemde bedragen in de inschrijving realistisch moet zijn en in redelijke verhouding moet staan tot de aard en omvang van de werkzaamheden. In deze gevallen zullen inschrijvers die prijzen onder de kostprijs aanbieden minder snel wegkomen met hun inschrijfprijzen. Het is verstandig om (als deze is opgenomen) de geraamde waarde in de aanbestedingsleidraad te bekijken. Een aanzienlijke afwijking van de geraamde waarde door de gegunde partij, kan een indicatie zijn voor een abnormaal lage inschrijving.

2. Vergelijking met de eigen inschrijfprijs is geen bewijsvoering

De door jou gehanteerde prijzen vormen geen maatstaf voor de opdracht. In diverse rechtszaken verwijst de tweede geplaatste inschrijver uitsluitend naar de eigen inschrijfprijzen. Het verschil tussen jouw prijs en die van de winnende partij is nooit een onderbouwing voor een abnormaal lage inschrijving. Het kan namelijk zo zijn dat de winnende partij efficiëntere processen hanteert, meer automatiseert of beter gebruik kan maken van schaalvoordelen, waardoor hetzelfde product bij meerdere klanten kan worden ingezet. Het is niet constructief om te redeneren dat de prijs van de gegunde partij zo laag is dat dit op basis van dat bedrag al aantoont dat de prijs niet reëel is. In één van de rechtszaken werd ook de kwalitatieve scores van de winnende partij met de eiser vergeleken. Als jouw kwalitatieve score hoger is dan die van de winnende partij, valt volgens de rechter evenmin uit te sluiten dat een deel van het prijsverschil toe te schrijven is aan de hogere kwaliteit. Enkel het vergelijken van de prijzen gaat geen succes opleveren.

3. Kom met een gemotiveerd betoog

Je maakt kans door een gemotiveerd betoog te voeren waarbij gedetailleerd wordt toegelicht waarom een substantieel lagere prijs niet goed voorstelbaar is. Als tweede geplaatste inschrijver is het, naast de onderzoeks- en motiveringsplicht van de aanbestedende dienst, jouw taak om aannemelijk te maken dat de prijzen van de gegunde partij niet realistisch, herleidbaar, redelijk en marktconform zijn. Als je sterke argumenten hebt dat de offerte van een andere partij mogelijk een te lage prijs hanteert, is de aanbestedende dienst verplicht de offerte gedetailleerd te onderzoeken om zeker te stellen dat deze niet abnormaal laag is. Vervolgens dient de aanbestedende dienst informatie te verstrekken over de uitkomst van dit onderzoek. Het mededelen dat de gekozen offerte niet abnormaal laag blijkt te zijn is niet voldoende: zij moet mededelen op welke gronden zij tot deze conclusie is gekomen.

Bovenstaande kan helpen om te bepalen of je bezwaar kunt maken op grond van abnormaal lage inschrijfprijzen. Begrijp de bepalingen over de prijsstelling in de aanbestedingsleidraad en richt je op een gemotiveerd betoog dat aantoont waarom de prijzen mogelijk niet realistisch, herleidbaar, redelijk en marktconform zijn. Hiermee vergroot je de kans op onderzoek door de aanbestedende dienst en op succes.

Roger helpt je graag?

Hulp nodig? Roger staat voor je klaar. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier!