Delen op

Blog

3 kansen voor Aanbestedende Diensten na het Didam arrest


Door Evi Lubsen

Consultant

Op 26 november 2021 is door een uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest bepaald dat de overheid verplicht is om aan iedereen gelijke kansen te bieden bij de verkoop van vastgoed (grond en andere ontroerende zaken). Dit betekent dat de overheid een perceel grond niet meer exclusief aan één partij te koop mag aanbieden. In plaats daarvan dient de koper geselecteerd te worden op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Sindsdien is er in de wereld van inkopen en aanbesteden veel aandacht besteed aan de nadelen die het Didam arrest met zich meebrengt. Zo zou het zorgen voor meer werk en leiden tot veel onduidelijkheden door de losse eindjes die er nog zijn. Wij bekijken het Didam arrest graag ook vanuit een ander perspectief en kijken graag naar de mogelijkheden die het biedt, want die zijn er zeker! Nu overheden toch verplicht zijn om zich te houden aan strengere regels en het inrichten van een selectieprocedure biedt dit mogelijkheden om kopers te selecteren op criteria die écht bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.

Kwalitatieve criteria als kans voor gemeentes

Naast de hoogte van de geboden (koop) prijs kunnen er ook kwalitatieve criteria gesteld worden aan de ontwikkelplannen van potentiële kopers. Hierbij kan gedacht worden aan de mate van duurzaamheid. Door duurzaamheidscriteria op te nemen kunnen gemeentes stimuleren dat potentiële kopers van de grond bijvoorbeeld rekening houden met milieueffecten, energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare bronnen. Op deze manier kunnen gemeentes sturen op de ontwikkeling van groenere en milieuvriendelijkere gebouwen en projecten, met positieve gevolgen voor zowel het milieu als de omgeving.

Naast duurzaamheid kunnen er ook criteria opgesteld worden voor de inpasbaarheid in en kwaliteit van de (leef)omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van speelplekken, gemeenschapsvoorzieningen of andere elementen die de levenskwaliteit van (toekomstige) bewoners verbeteren.

Een andere mogelijk kwaliteitscriteria is de mate waarin het plan bijdraagt aan het oplossen van de woningnood. Door ontwikkelplannen te beoordelen op hun bijdrage aan het oplossen van de woningnood, kunnen kopers gestimuleerd worden om projecten te ontwikkelen die voldoen aan de behoefte aan betaalbare huisvesting. Zo kan er meer invloed uitgeoefend worden op de realisatie van meer sociale woningen, woningen voor starters of andere doelgroepen die momenteel moeilijkheden ondervinden op de woningmarkt.

 

Voorbeeld criteria Mogelijke onderwerpen Doeleinden
Duurzaamheid Milieueffecten, energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare bronnen Milieuvriendelijke gebouwen en projecten met positieve gevolgen voor het milieu en de omgeving
Inpasbaarheid in omgeving Ontwikkeling van speelplekken, gemeenschapsvoorzieningen etc. Bevorderen (levens)kwaliteit van (toekomstige) bewoners of de natuur
Woningnood Realisatie van sociale woningen, starterswoningen of andere doelgroepen Verbeteren van de woningmarkt voor kwetsbare doelgroepen

 

Stimuleren van innovatie en creativiteit

Door kwalitatieve criteria op te nemen worden potentiële kopers aangemoedigd om met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor huidige en toekomstige maatschappelijke problemen. Dit zal leiden tot betere en meer uitgebalanceerde projecten die rekening houden met duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijke behoefte. Kortom: het opnemen van kwalitatieve criteria in de selectieprocedure voor gronduitgiftes is een mooie kans voor gemeentes om ontwikkelplannen te realiseren die echt aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente.

Ook voor inschrijvende partijen biedt het toepassen van kwalitatieve criteria kansen. Door het bieden van een platform voor innovatie en creativiteit kunnen zij zich onderscheiden met unieke en doordachte oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dit geeft hen de kans om niet alleen op prijs te concurreren, maar ook op waarde en impact.

Hulp nodig?

Bij Roger kunnen we u als gemeente of inschrijvende partij ondersteunen bij het strategisch, duurzaam en innovatiegericht verkopen of binnenhalen van vastgoed of een stuk grond. Als multidisciplinair adviesbureau op het gebied van procurement en tendermanagement weten wij hoe je de juiste marktpartijen benaderd en hoe we door het opstellen van de juiste criteria kopers de maximale ruimte geven om hun toegevoegde waarde als koper aan je te bewijzen. Met als resultaat een uitvraag die écht aansluit op de beoogde doelstellingen. Heb je behoefte aan ons advies? Neem dan contact met ons op.